Nature as the story

Loodusteaduste õppimine koolis on muutunud ebapopulaarsemaks, õpilaste huvi ja õpimotivatsioon on madal  (PISA 2015). Loodusainete õpetamine pole seotud igapäevaeluga, on faktipõhine, tunnid liiga teoreetilised. Õpilased liiguvad looduses vähe, ei oska vaadelda looduse märke ega suuda loodusesse sattudes (nt fotograafia, seenelkäik, matkamine jne) tundmatutes situatsioonides hakkama saada. Mitteformaalne õppimine ning IKT kaasamine (nutiseadmete kasutamine) õppetöös annab mitmekülgseid võimalusi õppetöö elavdamiseks ja mitmekesistamiseks ning toob õppetöösse uuenduslikke lähenemisi, millest oleneb tunni edukus ja õpilaste õpitahe.

Käesoleva projekti eesmärk oli Euroopa nelja riigi nelja kooli õpilaste ja õpetajate koostöö käigus pöörata tähelepanu Euroopa kultuurile, looduse eripäradele, traditsioonidele, rahvakalendri tähtpäevadele, ajaloole ning õppimis- ja õpetamismeetoditele koolis ja väljapool kooli raamatu „Vana Maja lugu“ (autor K. Vardja) põhjal.  Teine oluline eesmärk oli interaktiivsete tegevuste abil nii koolis ainetunnis kui õues õppides hoida õpilaste huvi looduteaduste õppimise vastu ning õppida märkama looduses toimuvat enda ümber, omandada vajalikud teadmised ja praktilised oskused looduses hakkama saamiseks (nutiseadmega ja/või käepäraste vahenditega), mille käigus avardatakse õpilaste teadlikkust loodusteaduste vallas. Projekti laiem eesmärk oli populariseerida loodusteadusi, sest vajadus tulevaste  loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna spetsialistide järele on ülemaailmne.

Igast partnerriigist võttis käesolevast projektist osa 10 õpetajat ning 7.-9. klassi õpilased (sh erivajadustega, mitmekeelsetest peredest pärit õpilased), kooli juhtkondade esindajaid oli planeeritud kaks. Vajadusel pakuti projektis osalemist ka teistele asjast huvitatutele või kaasati inimesi väljastpoolt kooli.

Projekt oli planeeritud kaheks aastaks (sept.2016-aug.2018) ning kogu projekti tegevus lähtus õpilaskesksusest, oli suunatud õpilastele. Projekti käigus toimus mitteformaalne õppimine, rahvusvaheline koostöö. Projekt väärtustas õpilaste ja õpetajate interaktiivset osalust õppeprotsessis, ühises õppekäikude ja õuesõppetundide ettevalmistamises ja õppematerjali koostamises (IKT vahendite kasutamises, sh nutiseadmete), selle kaudu ainekavade täiendamises. 

Projektis osales 4 kooli erinevatest Euroopa riikidest. Partnerid on:

  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti, koordinaatorkool)
  • Istituto Comprensivo M. K. Gandhi (Itaalia)
  • Sehit Fazil Yildirim Anadolu Lisesi (Türgi)
  • CEIP MIGUEL ZUBELDIA (Hispaania) 
Nature as the story