Väärtused

Võru Kreutzwaldi Kooli neli põhiväärtust: teadmishimu, eneseväärikus, koostöö, turvalisus.

  • Teadmishimu. Nii õpilasi kui õpetajaid iseloomustab soov oma teadmisi pidevalt täiendada, huvi kultuuri ja kiiresti muutuvas maailmas toimuva vastu.
  • Eneseväärikus.Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja tunnustav.
  • Koostöö. Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.
  • Turvalisus. Turvalisuse kindlustamise huvides on nõutav kooli töökorraldusreeglite, kodukorra järgimine, koolikiusamise takistamine ja turvalisust soodustavate hoiakute ja eluliste oskuste õpetamine.
Väärtused

Nelja põhiväärtust toetavad:

  • Töökus. Õpetajad juhinduvad oma töös süstemaatilisuse, järjepidevuse ja põhjalikkuse nõudest ning juurutavad õpilastes samasugust töösse suhtumist. Õpilased kogevad eduelamust, sest nende loovus ja töö tulemused pääsevad esile (näitused, esinemised, konkursid jm).
  • Innovaatilisus. Innovatsioonisõbralikkus aitab vähendada rutiini koolielu eri valdkondades. Metoodikate mitmekesisus ja digitehnoloogia rakendamine muudab õppetunni vaheldusrikkaks.
  • Keskkonnahoidlikkus ja säästlikkus. Aineõpetuse, hoiakute kujundamise ning eluliste oskuste õpetamise toel omandab õpilane veendumuse sotsiaalse ja loodusliku keskkonna hoidmise ning säästmise vajalikkusest.
  • Vastutus ja sotsiaalne aktiivsus. Õpilane mõistab vabaduse seotust vastutusega, õpib vastutama oma tegude ja ka ühiskonnas toimuva eest. Julgeb sekkuda, kui eiratakse demokraatliku ühiskonna olulisi väärtusi (võrdõiguslikkus, sallivus).
  • Isamaalisus. Õpe ja kasvatus süvendavad armastust ja lugupidamist oma kodu, kooli, kodupaiga ja isamaa vastu.
  • Austus kodupaiga kultuuripärandi vastu. Koolis õpitakse tundma Fr. R. Kreutzwaldi elu ja loomingut, tehakse koostööd lauluisa muuseumiga ja viljeldakse võru keelt.