KiVa programm


Võru Kreutzwaldi Koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1., 5. ja 7. klassides; ülejäänud klassides toimuvad KiVa-teemalised tunnid 1x kuus klassijuhataja tunni ajal
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanudselleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut – https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Grete Heinaste (grete.heinaste@vkrk.edu.ee: +372 78 28108)
 • Angela Viks (angela.viks@vkrk.edu.ee; +372 78 28109)
 • Triinu Uibo (triinu.uibo@vkrk.edu.ee)
 • Janyka Vellak (janyka.vellak@vkrk.edu.ee)
 • Christiana Vaher (christiana.vaher@vkrk.edu.ee; +372 5870 8422)

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

KiVa juhtumite lahendamine:

 • Isik, (õpilane, lapsevanem, mõni muu täiskasvanu) kellel on infot võimalikust kiusamisjuhtumist informeerib sellest koolitöötajat, kes täidab saadud teabe põhjal eeluuringu ankeedi.
 • Eeluuringu ankeet edastatakse kooli KiVa meeskonnale.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ning otsustab esialgse info põhjal, kas tegemist võib olla kiusamisega. Juhtumiga, mida ei käsitleta kiusamisena tegeleb edasi klassijuhataja või/ja sotsiaalpedagoogid.
 • Kiusamisjuhtumit lahendab tavaliselt kaks KiVa meeskonna liiget. Juhtumite lahendamisel kasutatakse KiVa programmis ettenähtud teaduspõhiseid meetoteid. Viiakse läbi eraldi vestlused kiusatava(te), kiusaja(te) ja  rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega. Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Kiusamises osalenud õpilaste vanemat või seaduslikku esindajat informeeritakse juhtunust KiVa meeskonna poolt.
 • Hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul toimub järelvestlus kiusatava(te) ja kiusaja(te)ga eraldi ning rühmavestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga. Järelvestlusel kontrollitakse eelnevalt sõlmitud kokkulepetest kinnipidamist ning uuritakse kas kiusamine on vähenenud või lõppenud.
 • Kui järelvestlustest selgub, et kiusamine ei ole vähenenud, siis järgmise sammuna kaasatakse juhtumi lahendamisesse osapoolte vanemad või seaduslikud esindajad. Toimub vestlus koos kiusatava(te) ja kiusaja(te) vanematega. Sõlmitakse uued kokkulepped. Kümne kalendripäeva jooksul viiakse läbi uus järelvestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga, et kontrollida kokkulepetest kinnipidamist.
 • Kui järelvestlusest selgub, et kiusamine ei ole lõppenud, siis kaasatakse juhtumi lahendamisesse noorsoopolitsei.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.