Oppajite päävä mõtõlus

Oppajite päävä mõtõlus

Oppajite päävä mõtõlus (16.10.2020.)

 

Hää Kreutzwaldi Kooli koolipere,

Kats kuud tagasi olliva Kuldren nelända “Vunki mano” loometalgu, koh pallode ideede sean tegeleti ka võro ja seto keelega. Üte miiskunna teemas ol, et mille parhilla täuskasunu inemise võro keelt ei kõnõle, kuiki nä sedä mõistva. Tulõ vällä, et kõgõ suuremp pitur uman keelen kõnõlemises om meil iks katõ kõrva vaihel. Olke sis sjoo umakeeline jutt kinnitus tu kotsile, et vahtsel viisil minkägi tegemine om võimalik ja pallongi lihtsält ettevõtmidse asi. 

 

Oppaja ammõdi pääle mõtelden saa õi är unõhta tuud, miä om kats päämist ülesannet tu ammõdi man:

 

  • tugõda latsi arenemist;

  • ja tuu jaos arendada hindä ammõtioskuisi.

 

Latsi arengu tugõmine om inämbuste arvusaadav. Ku mõne ao iist ol oppaja päämine tüü latsile vahtsite tiidmiste andmine, sõs parhila kõnõldas latsi arengu tugõmisest. Mille nii? A selle, et mi tiiä õi, määndse ammõdi parhillatse latseq tulevikun valise. Mi tiiä õi eski tuud, määndsit ammõdimehi vai -naisi viie vai kümne aasta peräst meile kõgõ rohkemp vaijja om. A mi tiiämi tuud, et ku mi olõmi näile nuurile kasomise man kõgõ parõmbal moel toes, sõs nä mõistva tetä õigel aol õigit valikit. 

 

Väega veido om sjoomaani kõnõldu aga oppaja tõõsõst tähtsäst ülesandest – esi hindä arendamidsest ja uma ammõdioskuisi nõstmisest. Timähavvane aasta om tuu poole oppaja tüüst väega häste varost vällä nõstnu. Tu jaos, et latsi tukõq, om tulnu oppäjil viimätsel katsal kuul väega pallo esi hinnäst arenda. Mul om hää miil vällä üteldä, et Kreutzwaldi kooli oppaja ommava koroona aoga väega häste hakkama saanu. Tõõnõ-tõõsõle om tuke pakut ja ütenkuun märgotet ni järele proovit, kuis asju vahtset muudu ja parõmbahe tetä. Ma tennä väega kõiki oppajit ja näide tugõjit, om olnu kipelt kasomise aasta ja mi olõmi kimmähe parõmba ku mi ollimi sjool aol minevä aasta. 

 

Võro liin om vällä valinu hääde kandidaate seast timähavvatse aasta Aasta Oppaja. Mi kõik tiiämi, et sjoo kõrd ol tiitli saanute sean ka mi maja oppaja Leili Sõmer. Mul om ilmkistumalda hää miil anda Aasta Oppajale mälestuses üle üts umal aol egäpääväne rehkenduse massin või eski puutri, miä võinuq rehkendüse oppaja ammõdiga häste kokko passi ja äkki esiki rehkendüse oppamise man kasus tullaq.

 

Tennä teid väega ja ilosat päävä edenemist.

 

Taavi Karu

Viimased uudised

9. klasside lõpuaktus

Võru Kreutzwaldi Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil 2024 algusega 15.00 Võru Kandle aias.