Tutvustus

Võru Kreutzwaldi Kooli üldinfo kooli astujatele

Võru Kreutzwaldi kool asub Võru linnas lapsesõbralikus asukohas. Õpilaste kooli tulek ja koju minek on turvaline, kooli ümbruses on mitmeid vaba aja veetmise ja sportimisvõimalusi ning  linnas pakutavad huviringid on jalgsitee kaugusel. 

Võru Kreutzwaldi Koolis on eraldi HEV õpilaste klassid. Koolil on  väga hästi töötav tugisüsteem (eripedagoog, HEV koordinaator, sotsiaalpedagoogid, logopeedid). 

Kooli neli strateegilist eesmärki on:

Ennastjuhtiv ja arenev õppija;

Motiveeritud ja koostöine õpetaja;

Kaasatud ja hooliv kogukond;

Innovaatiline ja toetav keskkond.

Kooli põhiväärtused on teadmishimu, eneseväärikus, koostöö ja turvalisus.

 • Koolipäev algab kell 8 ja tunnid on 45 minutilised. 
 • Vahetunnid on 10 minutilised, söögivahetund ja õuevahetund 20 minutilised. Hea ilma korral saavad lapsed vahetundide ajal mängida mänguväljakul, korv- või jalgpalliplatsil. 
 • Õppetegevuseks kasutame  Võru Spordikeskust, kunstmuru jalgpalliväljakut kui ka Koreli oja äärseid võimalusi. 
 • Õppeaasta on jagatud kolmeks trimestriks ja viieks koolivaheajaks.
 • Kool pakub vajadusel lastele logopeedilist ja eripedagoogilist abi. 
 • Toimub hulgaliselt erinevaid huviringe: muusikaringid ja koorid, robootika, näiteringid ning noorkotkaste ja kodutütarde tegevus. Kõik ringid on lastele tasuta. 
 • Kool osaleb aktiivselt erinevates sise- ja välisprojektides, mille tulemusena on õpilastel võimalus käia õppekäikudel ja arendada oma koostööoskusi.

Õppetöö 1. -4. klassis

 • 1.-4. klassis toimub õppetöö oma klassis (pesaklassis), üldaineid õpetab klassijuhataja. 
 • 1. klassidel algavad õppetunnid teisest tunnist. Esimene tund on kogunemiseks ja vabamaks tegutsemiseks.
 • 1.-3. klassis saavad lapsed  kehaliste kasvatuse tundide ajal ka tantsuõpetust.
 • Alates 2. klassist hakkavad kehalise kasvatuse tunnid osaliselt toimuma Võru Spordikeskuses.
 • 1.-4. klassi õpilastel on võimalus olla koolimajas oma klassijuhatajaga kella 14.00-ni. Soovi korral saada pikapäeva sööki (tasuline). 
 • Pikapäevarühm on kella 14.00 kuni 16-ni.
 • 1. -3. klassis on kõikides ainetes mittenumbriline hindamine. 
 • 4. klasside õpilastele toimub jalgratturi koolitus. Õppe ja eksami läbinud õpilased saavad endale jalgratturi juhiloa.
 • Kool kasutab internetipõhist õppeinfosüsteemi ja 1.-4. klassil on lisaks kooli päevik.

Õppetöö alates 5.klassist

 • 5. klassis vahetub klassijuhataja ja tunnid hakkavad toimuma aineklassides.
 • 4. -6. klassis on mittenumbriline hindamine kunstiõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses.
 • Alates 5. klassist toimuvad eesti keele, inglise keele ja matemaatika tunnid temporühmades.

Koolis aitavad

 • Direktor Taavi Karu 

e-post: taavi.karu@vkrk.edu.ee  Aitab töökorraldusega seotud küsimustes.

 • Õppejuht Ere Tumm

e-post: ere.tumm@vkrk.edu.ee  Aitab õppekorraldusega seotud küsimustes.

 • Õppejuht Maiu Vislapuu

e-post: maiu.vislapuu@vkrk.edu.ee  Aitab õppekorraldusega seotud küsimustes.

 • Juhiabi Inga Bitter

e-post: inga.bitter@vkrk.edu.ee  Aitab dokumentidega seotud küsimustes.

 • Haridustehnoloog Evi Tarro

e-post:  evi.tarro@vkrk.edu.ee   Aitab õppeinfosüsteemi konto loomise ja haldamise küsimustes.

 • Sotsiaalpedagoog Grete Heinaste

e-post: grete.heinaste@vkrk.edu.ee  Aitab kiusamise, käitumisprobleemide, kohanemisraskuste, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamise küsimustes.

 • Sotsiaalpedagoog Angela Viks

e-post: angela.viks@vkrk.edu.ee Aitab käitumisprobleemide, kohanemisraskuste, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamise küsimustes.

 • Koolipsühholoog Heli Hillep

e-post: heli.hillep@vkrk.edu.ee  Aitab muredega toime tulla.

 • Eripedagoog Liia Toomas

e-post: liia.toomas@vkrk.edu.ee  Aitab õpiraskuste korral.