Tutvustus

Võru Kreutzwaldi Kooli üldinfo esimesse klassi astujatele

Meie kooli põhiväärtused on teadmishimu, eneseväärikus, koostöö ja turvalisus.

Üldine info

 • Koolipäev algab kell 8 ja tunnid on 45 minutilised. Kolmapäeviti on tunnid 40 minutilised ja toimub klassijuhatajatund.
 • Vahetunnid on 10 minutilised, söögivahetund ja õuevahetund 20 minutilised.
 • Õppetegevuseks kasume nii Võru Spordikeskust, kunstmuru jalgpalliväljakut kui ka Koreli oja äärseid võimalusi. Vahetundidel saavad lapsed mängida mänguväljakul, korv- või jalgpalliplatsil. 
 • Õppeaasta on jagatud kolmeks trimestriks ja viieks koolivaheajaks.
 • Vastavalt vajadusele pakub kool lastele logopeedilist ja eripedagoogilist abi. 
 • Koolis toimub hulgaliselt erinevaid huviringe. Traditsioonilisteks ringideks on muusikaringid ja koorid, robootika, näiteringid ning noorkotkaste ja kodutütarde tegevus. Kõik kooli huviringid on lastele tasuta. 
 • Koolil on hulga traditsioonilisi sündmusi, mis rikastavad koolielu sügisest kevadeni.
 • Kool osaleb aktiivselt erinevates sise- ja välisprojektides, mille tulemusena on õpilastel võimalus käia õppekäikudel ja arendada oma koostööoskusi.

Õppetöö 1.-4.klassis

 • 1.-4. klassis toimub õppetöö oma klassis (pesaklassis) ja üldaineid õpetab klassijuhataja. 
 • 1. klassidel algavad õppetunnid teisest tunnist. Esimene tund on kogunemiseks ja vabamaks tegutsemiseks.
 • 1.-3. klassis saavad lapsed poolte kehaliste kasvatuse tundide ajal tantsuõpetust.
 • Alates 2.klassist hakkavad kehalise kasvatuse tunnid toimuma osaliselt Võru Spordikeskuses.
 • 1.-4. klassi õpilastel on võimalus jääda pikapäevarühma ja saada pikapäeva sööki (tasuline). Pikapäevarühmad töötavad kuni kella 17-ni.
 • 1.-4. klassis on kõikides ainetes mittenumbriline hindamine. 
 • 4. klasside õpilastele toimub jalgratturi koolitus. Õppe ja eksami läbinud õpilased saavad endale jalgratturi juhiloa.
 • Kasutame eKooli ja lisaks 1.-5. klassis kooli poolt antud koolipäevikud.

Õppetöö alates 5.klassist

 • 5. klassis saavad õpilased endale uue klassijuhataja ja tunnid hakkavad toimuma aineklassides.
 • 5.-6. klassis on mittenumbriline hindamine kunstiõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses.
 • Alates 5. klassist toimuvad eesti keele, inglise keele ja matemaatika tunnid temporühmades.

Koolis aitavad

 • Direktor: Taavi Karu 

e-post: taavi.karu@vkrk.edu.ee

Aitab töökorraldusega seotud küsimustes

 • Õppejuht: Ere Tumm

e-post: ere.tumm@vkrk.edu.ee

Aitab õppekorraldusega seotud küsimustes

 • Õppejuht: Maiu Vislapuu

e-post: maiu.vislapuu@vkrk.edu.ee 

Aitab õppekorraldusega seotud küsimustes

 • Juhiabi: Inga Bitter

e-post: inga.bitter@vkrk.edu.ee

Aitab erinevate taotluste ja avalduste küsimustes

 • Infojuht: Urmas Ott

e-post: info@vkrk.edu.ee

Aitab eKooli konto loomise ja haldamise küsimustes

 • Sotsiaalpedagoog: Janyka Vellak

e-post: janyka.vellak@vkrk.edu.ee

Aitab kiusamise, käitumisprobleemide, kohanemisraskuste, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamise küsimustes.

 • Sotsiaalpedagoog: Angela Viks

e-post: angela.viks@vkrk.edu.ee

Aitab käitumisprobleemide, kohanemisraskuste, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamise küsimustes.

 • Koolipsühholoog: Heli Hillep

e-post: heli.hillep@vkrk.edu.ee

Vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla

 • Eripedagoog: Liia Toomas

e-post: liia.toomas@vkrk.edu.ee

Aitab õpiraskuste korral