Õpilase ületulekul teisest koolist

Vastuvõtmiseks esitab:

  1. taotlus;
  2. õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
  3. foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  5. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud; klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  7. Allkirjastatud isikuandmete töötlemise nõusoleku leht