Info 1. klassi tulijale

Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas, on elukohajärgseks kooliks Võru linna munitsipaalkool. 

Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse või e-taotluse. Õigeaegselt taotluse esitamata jätnud lapsevanemate laste jaoks on elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu kohti.

Linnavalitsus teavitab hiljemalt 1. aprillil kooli määramisest taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel helistades taotluses märgitud telefoninumbrile.

Hiljemalt 31. maiks peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:

1) taotlus;
2) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
3) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
4) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.
5) Allkirjastatud isikuandmete töötlemise nõusoleku leht

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Juhul, kui vanem soovib valida lapsele teise kooli või on tegemist mõne teise omavalitsuse lapsega, kelle vanemate sooviks on koolitee alustamine Võru linna koolis, tuleb teha taotlus kooli astumiseks otse koolile

Kool võtab avalduse vastu, kuid vastus koolikoha saamise kohta tehakse pärast 31. maid. Selleks ajaks on selgunud, kas peale elukohajärgse kooli määramise nimekirjades olevate laste vanemate poolt kooli astumise taotluste esitamist on tekkinud koolides vabu kohti. Nimetatud vabade kohtade täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: esmajärjekorras antakse koht koolis lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem töötab samas koolis.