The Assessment of Transversal Skills

Lühend  ATS2020 tuleb projekti inglisekeelsest  nimest The Assessment of Transversal Skills, mis eesti keeles tähendab üldoskuste hindamist. 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajaminevaid oskusi nimetatakse erinevates raam- ja muudes dokumentides erinevalt, nt üldpädevused, ülekantavad pädevused, üldoskused, ja ka nende sisu on erinev, kuid mitte liialt. Projektis osalevad riigid leppisid kokku, et selle projekti fookuses on infokirjaoskus, koostöö ja kommunikatsioon, loovus ja innovaatilisus, õpioskused ja digioskused. Meie riiklikes õppekavades on nende oskuste sisu kirjeldatud õppekava üldosas üldpädevuste all. Projekti eesmärk oli anda õpilaste ja õpetajate käsutusse uuenduslik õpimudel, mis toetab üldoskuste arendamist ja hindamist praktilises õppetöös.

Projekti viis ellu Küprose Pedagoogilise Instituudi poolt juhitud konsortsium, kuhu kuulus kümme riiki: Austria, Belgia, Horvaatia, Soome, Kreeka, Iirimaa, Leedu, Sloveenia, Hispaania ja Eesti. Projekt kestis kolm aastat: 1. märts 2015 – 28. aprill 2018.