Vastuvõtt

Vastuvõtt 1.klassi

Võru Linnavalitsusele 1. novembriks 2017 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on kõikidele Võru linna lastele määratud kool. Lastele, kelle kohta taotlust ei esitatud, määrati kool linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega.

Hiljemalt 31. maiks 2018 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:

1) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
6) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Juhul, kui vanem soovib valida lapsele teise kooli või on tegemist mõne teise omavalitsuse lapsega, kelle vanemate sooviks on koolitee alustamine Võru linna koolis, tuleb teha taotlus kooli astumiseks otse koolile

Koolid võtavad avaldused vastu, kuid vastus koolikoha saamise kohta tehakse pärast 31. maid 2018. Selleks ajaks on selgunud, kas peale elukohajärgse kooli määramise nimekirjades olevate laste vanemate poolt kooli astumise taotluste esitamist on tekkinud koolides vabu kohti. Nimetatud vabade kohtade täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: esmajärjekorras antakse koht koolis lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem töötab samas koolis.

Õpilase ületulekul teisest koolist

Vastuvõtmiseks esitab:

  1. taotlus;
  2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
  5. foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm;
  6. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  7. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  8. eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud; klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.