31. maiks 2017 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli nõutud dokumendid

Toimumise aeg
Esimene klass

Võru Linnavalitsusele 1. novembriks 2016 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on kõikidele Võru linna lastele määratud kool. Lastele, kelle kohta taotlust ei esitatud, määrati kool linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega. Alljärgnevas nimekirjas on lapsed, kelle kohta on avaldus esitatud ning vanem on andnud selgelt loa oma lapse nime avalikustamiseks veebilehel. Infot lapsele määratud kooli kohta saab e-posti aadressilt anita.kikas@voru.ee või telefonilt 785 0911.

Hiljemalt 31. maiks 2017 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:

1) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
6) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Lapsed, kelle kohta on avaldus esitatud: NIMEKIRI